Poskytované právní služby

Ověřování a osvědčování

 • ověřování podpisů, ověřování kopií listin jako shody s jejich originálem, případně úplných nebo částečných opisů již ověřených listin, a to  zejména pro jejich užití v cizině
 • osvědčování dalších právně významných skutečností a prohlášení

Nemovitosti

 • převody nemovitostí darovací smlouvou
 • kupní smlouvou
 • zástavní smlouvy
 • směnné smlouvy
 • smlouvy o zrušení podílového spoluvlastnictví
 • zákonné a smluvní předkupní právo
 • užívací práva v podobě  věcných břemen a osobně smluvních závazků
 • použití geometrických plánů při reálném dělení pozemků  a staveb
 • smírné řešení duplicitních zápisů v katastru nemovitostí
 • poskytování právní pomoci a sepsání smluv a návrhů na zápis do obchodního rejstříku

Úschovy peněz

 • jako  způsob zajištění závazků z  kupní smlouvy za nemovitost, za převod obchodního podílu, za převod akcií, ze smlouvy o dílo, ze smlouvy o zprostředkování, z komisionářské smlouvy, z dědické dohody a z jiných právních úkonů

Úschovy listin a cenných papírů

 • za účelem jejich vydání další osobě
 • za účelem zajištění závazku

Právo obchodních společností, družstev a společenství vlastníků jednotek

 • sepisování zakladatelských dokumentů obchodních společností, družstev a společenství vlastníků jednotek  a poskytování s tím související právní pomoci včetně  právní pomoci  při podání návrhů na obchodní rejstřík a jejich sepsání
 • sepisování  notářských zápisů o rozhodnutí orgánů právnických osob a poskytování s tím související právní pomoci, a to včetně  problematiky fúzí a přeměn obchodních společností

Nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení

 • sepisování zakladatelských dokumentů výše uvedených subjektů a poskytování s tím související právní pomoci včetně  právní pomoci při podání návrhů na obchodní rejstřík nebo ministerstvo vnitra a jejich sepsání

Manželské a předmanželské smlouvy

 • sepisování notářských zápisů o zúžení nebo rozšíření společného jmění manželů ohledně majetku, který již manželé nabyli nebo hodlají nabýt v budoucnu, a to jak před uzavřením sňatku, tak za trvání manželství, jakož i pro účely rozvodu manželství, pokud jsou manželé na rozdělení majetku a na rozvodu dohodnuti,  evidování těchto smluv v centrální evidenci manželských smluv, vedené Notářskou komorou České republiky.

Notářský zápis jako exekuční titul

 • sepisování notářských zápisů o právních úkonech, v nichž povinný svolí, aby byla nařízena a provedena exekuce

Zástava movitých věcí

 • sepisování smluv o zastavení movitých věcí
 • vyhledávání v rejstříku zástav movitých věcí vedeném Notářskou komorou České republiky

Dědické právo

 • sepisování   a úschova závětí, listin o vydědění, listin o ustanovení správce
 • dědictví, které jsou po sepsání zapisovány do centrální evidence vedené Notářskou komorou České republiky
 • právní pomoc při rozhodování o uspořádání majetkových poměrů pro případ smrti s využitím i jiných než shora uvedených právních instrumentů
 • zastupování v dědickém řízení kromě sporů vedených v souvislosti s řízením o dědictví

Další činnost

 • poskytování právní pomoci v nesporných řízeních, související s výkonem výše popsané právní pomoci
 • provádění konverze dokumentů
 • vydávání ověřených výpisů z katastru nemovitostí
 • vydání ověřených výpisů z obchodního rejstříku
 • vydávání výpisů z evidence rejstříku trestů
 • vydávání výpisů z bodového hodnocení řidičů
 • vydávání výpisů z živnostenského rejstříku
 • vydávání dalších výstupů z informačního systému veřejné správy prostřednictvím Czech POINT

Úřední hodiny

Po

8:00

-

17:00

Út

8:00

-

17:00

St

8:00

-

17:00

Čt

8:00

-

17:00

8:00

-

15:00

Po dohodě předem lze sjednat i jiný termín nebo místo jednání.

UPOZORNĚNÍ

S účinností od 27. dubna 2020 dochází v notářské kanceláři k návratu k původním úředním hodinám pro veřejnost. Žádáme klienty, aby pomohli minimalizovat počet současně čekajících klientů, a proto doporučujeme předem ověřit telefonicky vytíženost notářské kanceláře.

Děkujeme, že při návštěvě notářské kanceláře používáte doporučené ochranné prostředky, zejména roušky.